Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SES JEWELLERY

 

 1. Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).

 

Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa SES Jewellery dane kontaktowe: numer telefonu +48 503 646 768, adres e-mail: shop@sesjewellery.com realizowanych przez Agnieszkę Stoparek.

 

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?

 1. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem SES Jewellery polegającymi na wytwarzaniu i sprzedaży biżuterii przez sklep internetowy.. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy

 2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji handlowych, proszę o usunięcie tego punktu).

 3. W przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Państwa dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram) i komunikacji z Państwem w oparciu o uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydują się Państwo na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj lub w inny sposób zostawią Państwo swoje dane na platformie zarządzanej przez Ses Jewellery, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony, do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, lub poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Ses Jewellery w sposób wskazany w punkcie 6 F. Zasady odnoszące się do strony/Fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 4. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:

 • art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

 • art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

 • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

 1. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń

 2. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody

 

 1. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

Do zawarcia umowy wymagamy podania danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

 

 1. Komu zostaną udostępnione dane?

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa;

 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;

 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

 

 1. Czy Dane są profilowane?

Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej na Państwa

 

 1. Jakie przysługują Państwu prawa?

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),

 2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

 5. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: shop@sesjewellery.com

 7. Prawo do sprzeciwu - może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

 8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Kontakt

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl

 

 


 

 

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj www.sesjewellery.com Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

 

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 503 646 768 adres e-mail: shop@sesjewellery.com w związku z realizowaną przez Agnieszkę Stoparek zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie SES Jewellery

 

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

Cookies techniczne:

- zapewniają prawidłowe działania strony internetowej

- w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek: cookie_read , czas przechowywania ( wygasa): 2 lata od daty utworzenia

- cel – sesja: Shop5, czas przechowania ( wygasa) –na końcu sesji

- cel – ostatnio oglądane produkty: Shoper5_lp-pl_PL, czas przechowywania ( wygasa): na koniec roku

- cel – ocena produktu: product_vote_1, czas przechowywania ( wygasa): dobę od daty utworzenia

- cel - odpowiedź na ankietę: poll_vote_1, czas przechowywania ( wygasa): dobę od daty utworzenia

- w celu identyfikacji serwisu, z którego nastąpiło logowanie do sklepu internetowego

- w celu zapisywania produktów dodanych do koszyka

- w celu zapisywania danych potrzebnych do finalizacji zamówienia, dane logowania do sklepu internetowego

- w celu dopasowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji odbiorcy (języka, kolorów, wielkości czcionki, wyglądu strony) jak również optymalizacja stron sklepu internetowego

 

Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy

 

Cookies Marketingowe

-W celach marketingowych korzystamy z usługi Piksel konwersji Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Piksel konwersji Facebooka stosowany jest w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Więcej informacji o działaniu plików cookies w przypadku Piksela konwersji Facebook znajdą Państwo na stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 

Cookies PORTALI SPOŁECZNIOŚCIOWYCH

- Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). W zakresie danych osobowych zawartych w tych plikach cookies jesteśmy współadministratorem w zakresie zbierania danych oraz ich przekazywania do Facebook'a i Instagram'a

 

Cookies Analityczne

Umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i dzałania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron.

W celach analitycznych korzystamy z usługi Goolge Analytics dostarczanej przez firmę Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001.

Więcej informacji o działaniu plików cookies w przypadku Google Analytics znajdą Państwo na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

 

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

- informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony Sklepu: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu).

 

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

-Firma Facebook Ireland Limited:

Przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Facebook, Instagram. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio od odpowiedniego dostawcy do przeglądarki i integrowana na stronie. Integrując wtyczki, dostawcy usług otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wywołała odpowiednią stronę, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. Jeśli Usługobiorca jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy powyższych portali mogą przypisać jego wizytę na stronie internetowej Sklepu do profilu Usługobiorcy na portalach powyższych podmiotów. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez komentarz, przycisk "Lubię to" lub "Instagram", informacje o tych interakcjach są również przesyłane bezpośrednio do serwerów dostawców powyższych usług i tam przechowywane. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych, na stornach powyższych podmiotów:

-Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php;

- Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388;

 

- Firma Google Dublin, Google Ireland Ltd:

dane związane z urządzeniem / przeglądarką, adresem IP i działaniami w witrynie. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych, na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

jak również w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

 

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

 

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: www.sesjewellery.com

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl